القائمة الرئيسية

الصفحات

Linko Benz Amena - أمانة Lyrics & Parole - LyricsTN

Linko Benz Amena - أمانة
 El 3ib ma9oltch

Masma3tech machoftech

3la niti maftontech

Kifkom makontech

Loyal mak5ontech

Li zallet malomtech

Mchit w madortech

W telhit nontej

Success 5taret

Wra9 katharet

Chidda sbaret

Wa7di 9arraret

7for ma7faret

Fdhaye7 staret

5siret man8aret

Rbi7et techkaret

Ma5oftech 8ameret

Reskit 9ammaret

3amelet 7lemet

Brou7i yammanet

3le dhre3i chamaret

Sobet gammaret

To7et t3allamet

9addamet kberet

7it hom yajour w naggazet el sour

Oumour sabour lin yji el tour

Mannemen b s7our (moucha3widhin)

Tlames w b5our

Manrabbi ki biggie w to5memi shakur

El linko bik tayer nonfe5 fi el fire

Barez chtayer min 3inik 8ayer

Nader w mech copy

W 7amdoullah metrobbi

W 9ad mato9robli mata3ref el m5obbi

Filmouh 7ra9tou stylou mla9tou

Salbiya 3ta9tou fi el mo55 3a9d

W afloumou matfja3

3le galbi metchajja3

Flous temchi w tarja3 elwa9et mayarja3

B3ed mil piyesa ken el 3assesa

Klemhom nzessa w wedhni tallesa

Serri dfentou klemi wzentou

Sma3tou w bahamtou w chay mafhemtou

Loumour mnadhma fi el 7ouma el 7adhba

El 3ayyari el 3adha mrawba el 3adhma

9a3det w lamma m3a el tamma w el 3amma

El chi5a el kol famma w hadheka elli fama

Ba3eth el ness w ched el kayes

Bl bala w el fess dfenet le7sses

Mantabba3ech el kess 7amdoullah labes

Manich el vayyes elii 5alle5 el sses

Manich standard m3arres w dar

Kridi el 3attar w el harba lil barr

Mout intidhar w el harba mil el darr

Nmarkilek bar may3awdouch el var

Lanon9el a5bar lana5le9 a3dhar

W 3cha9et el dinar w jibet el dollar w mcha3el el nar

Mwa7el code de phare ellila sbitar w le d9i9a retard

Ama eni n3ich wa7di lehi fi masla7ti

Omniti ra7ti w el dwee msa7ti

Floussi fi dorji sid ki borji

Tasma3ni danger nmesslek l point-G

Rapi s5oun w re9 fi el ma3oun

Wela3 kanoun mwaggef makroun

Thniti succes tzalla9 saboun

W mouch 3l youtube n7eb na3mel malyoun

3andi 3youb w bit nar dhnoub

Jra7et 9loub makrouh w ma7boub

Kassaret 9youd rba7et 7roub

W denya dhay3eeetnaaa

Jreeeet el mooooongela

Dinya naaaaasetna li chtarja3 laaaamena

Denyaaaa dhay3eeeetna

Jreeeet el mooooongela

Dinya naaaaasetna li chtarja3 laaaamena

Maksebi dhlemi mazelet nestana fi njoum

El chheda 9bal el noum w b isem el allah doub ma n9oum

8ates fi denya dhaaaaay3etna

Jreeeet el mooooongela

Dinya naaaaasetna li chtarja3 laaaamena

هل اعجبك الموضوع :