القائمة الرئيسية

الصفحات

XIIVI - 24 Years, 24 Advice |LyricsTN

24 Years, 24 Advice
 I know smoking is a crime

Alo is it itit a trial

Taw fe9ou lforsa

7chich ybaki

I would cry


If popo could get you smoking

They gon kick it for you to trial

If they gon kill me for smoking

Im biggie ready to die


Smoking til' I die

Smoking til' I'm high

Smoking til' I'm moonwalking

This shit just makes me fly

(T3alem)


Smoking til' I die

Smoking til' I'm high

Smoking til' I'm moonwalking

This shit just makes me fly

(T3alem)


Ki ti7 b source mat9oulech

Ki yjik etour matghourech

Ki yo3rdhek matdourech

Ma tod5el ba3dhek kourej

Ken we7lou ejri koures

Hazouk wo hsolt matboulech

E7lem ki tal9a el fadhwa

Tchouf toilette fel mnem matboulech

Ki yjik etour matghourech

Ki ti7 b source mat9oulech

Ki yo3rdhek matdourech

Ma tod5el ba3dhek kourej

Ken we7lou ejri koures

Hazouk wo hsolt matboulech

E7lem ki tal9a el fadhwa

Tchouf toilette fel mnem matboulech


7alleb aali yetkouleb

7alleb aali yonfekh yetboureb

A3ti 9bal maymedoulek

A7res dima mtalla3 el courbe

A7res dima madour bkamcha jwe3a ta9tek yekloulk

A7res takel maktoubek

A7res dima rafla fmaktoubek

A7res dima matsalem besahel t3alem tetkoubech (tetkoubech)

Beli tafragh matcopich

Kassa7 tor7ek rodmen matkoubich

Galbk techa tetloube9

Cadri koura matlobich

Dima lgatla matlou9a

Talla3 cotek koun ml matloubin

Nik jwenet matsoubich

Bal3a fabrek matjoubich

T3allem kacher anyebek

Zeyd chettala3 erich


Be9i mkammel parcouri

Be9i bnafs algorithme

Be9i ereyya maflouga business a7mer nik philip morris

Kerah tunis

Hezez too risk

Habet boulis soumise

Nik bclin d'oeil chouf lcoulisse tmout bechar mouch Covid

Zab sa3 kont nochkor fik

Zab tla3 lmochkol fik

Le le mekch moufid

Khnena (to5) noufi


Ki ti7 b source mat9oulech

Ki yjik etour matghourech

Ki yo3rdhek matdourech

Ma tod5el ba3dhek kourej

Ken we7lou ejri koures

Hazouk wo hsolt matboulech

E7lem ki tal9a el fadhwa

Tchouf toilette fel mnem matboulech

Ki yjik etour matghourech

Ki ti7 b source mat9oulech

Ki yo3rdhek matdourech

Ma tod5el ba3dhek kourej

Ken we7lou ejri koures

Hazouk wo hsolt matboulech

E7lem ki tal9a el fadhwa

Tchouf toilette fel mnem matboulech


Ki ti7 b source mat9oulech

Ki yjik etour matghourech

Ki yo3rdhek matdourech

Ma tod5el ba3dhek kourej

Ken we7lou ejri koures

Hazouk wo hsolt matboulech

E7lem ki tal9a el fadhwa

Tchouf toilette fel mnem matboulech

Ki yjik etour matghourech

Ki ti7 b source mat9oulech

Ki yo3rdhek matdourech

Ma tod5el ba3dhek kourej

Ken we7lou ejri koures

Hazouk wo hsolt matboulech

E7lem ki tal9a el fadhwa

Tchouf toilette fel mnem matboulech


I know smoking is a crime

Alo is it itit a trial

Taw fe9ou lforsa

7chich ybaki

I would cry

هل اعجبك الموضوع :