القائمة الرئيسية

الصفحات

AVEYRO AVE ft Kepler tn & Spoy SAVING THE TRAP (KTM) Lyrics & parole -LyricsTN

AVEYRO AVE ft Kepler tn & Spoy SAVING THE TRAP (KTM)
 [Hook: Aveyro Ave]

Li 3andou may9oul fi rou7ou yaf3l may9oulch

Aaaa yaf3l may9oulch

Wa9telli yabda idawer fi jwentou t3aytlou maydourech

Aaaa t3aytlou maydourch

Maddourouch bih w khalliwh idawwr

Ndawwr essaf7a ndawwr e'jweneeeet

Eddenya eddour l'i7timel wered

Pussy niggazz eddalles fi twerkh

Be3thom inaykou w ndawer fi swerkh

Seddou bel wahra w khalliwni methawwr


[Verse 1: Aveyro Ave]

Ki tkharrajni min 3a9li , nkharrjlk 3inik ken newi tkharrajni min 3a9li

Nsaytr w 7atta 7ad mayetwassatli , ekhr ka3ba mafamech la ba3di la 9abli

Bnedim doub mayet3alem ye9if b sa9ih iwali itakli , jamra skhouna ta9li , menich kil malhoufin edhouma chimzarbni fi 3a9li

Mitchabeth w chedid s7i7 bich tetcha3bt w tchedli fi 7abli , tchedni min zebbi hay lougha ma awdha7

Fi punchlineti nirch9 , (manonto9ch kilmet aman) pussy soumou mirfe9

(rkhos melli ken ghali ethaman , welli ma3inouch ikhalli wel oumour bdet twali cavan) el 9a3a tetcha9 wenti mkch bich tichli9

Ma7achti b chay medli jounta kahaw , nistambet themeti b'chikha marijuana w zatla kahaw , mifte7 yotmiz fi kouba , bouma w cortege dhyouba , kepler aveyro w'llupo , ta3ma ki tasma3 el 3aw ))

Bdéw ifi9ou beya tawa wena fey9 b rou7i 3andi modda , ktiba s3iba ki tkhantib etoba , fi kayeset essmé mafamch dos d'âne ama ennik ntaktkelha njibha obba


[Hook: Aveyro Ave]

Li 3andou may9oul fi rou7ou yaf3l may9oulch

Aaaa yaf3l may9oulch

Wa9telli yabda idawer fi jwentou t3aytlou maydourech

Aaaa t3aytlou maydourch

Maddourouch bih w khalliwh idawwr

Ndawwr essaf7a ndawwr e'jweneeeet

Eddenya eddour l'i7timel wered

Pussy niggazz eddalles fi twerkh

Be3thom inaykou w ndawer fi swerkh

Seddou bel wahra w khalliwni methawwr


[Verse 2: Spoy]

7ob idhib lil gamra,Zid 7ob il bouma lelil

Izouz 3acherna ijamra W ma5awfnech ita7lil

Aveyro kepler w luppo, ta3ma ki tasma3 il 3aw

T7eb t7areb ija haya taw 5alli fel game idam isil

Ahh

Yadi 3ich a3lech titlakich

Iih Oskot, asma3 w zid baguej

Enti ta7ki w madirech

Chem el bidha balk tcourej

Yontej yaf3el may9oulech

Li 3andou may9oul fi rou7ou

Maw 9olna yaf3el may9oulech

Your bitch a3laya tlawij W ki nabda ndawer mandourech

M3aya makech bech titawej

Ib3edni taw matbourech

Ye3jebni il pussy limfawej

Manfawatch manfalatch

W Nheb inik manfawech

Idhib men tab3i mouch min sifeti

W ghnayeti tghadhi ka rou7

Nal3eb la3bi w no5los ki tweti

W m3a 5weti 9semt lmarbou7

Wa7di fi biti farez beatati

Ktebt il atti kol chay masmou7

Msater ba7thi w 3andi fazeti

W lil97ab bserri manbou7

Ahh

Na7na w houma mafamech mou9arna

L9ina 5aterna isbarna

Na7na irbouba 5ter rabi 5tarna

W ma7kina kane ki f3alna


[Hook: Aveyro Ave]

Li 3andou may9oul fi rou7ou yaf3l may9oulch

Aaaa yaf3l may9oulch

Wa9telli yabda idawer fi jwentou t3aytlou maydourech

Aaaa t3aytlou maydourch

Maddourouch bih w khalliwh idawwr

Ndawwr essaf7a ndawwr e'jweneeeet

Eddenya eddour l'i7timel wered

Pussy niggazz eddalles fi twerkh

Be3thom inaykou w ndawer fi swerkh

Seddou bel wahra w khalliwni methawwr


[Verse 3: Kepler]

W 7ata fbit l93ad we9ef

We7el ama tempo le9ef

M3aya aveyro w rou7 elloup, fi trap room

Bard w bech nadfa tdour mle7ef

Kif Chakkit fik Benli bel kechef

Fi mtar wa7dek tetrannakh kifeh newi tbi3 mnechef

Ki nfi9 nal9aha chye7 njezef

Nik noum ken ki nekmi la3ba li tdour fi mte7ef

Li rami sonnara btma3 tla3 b7ar mit ken edoukha troumlou

B9ma3 Sma3 9al brit titrowet ynoumrou

Nekmi Douba wfet Tla3t Sla3t taw 9dhit 3andi afkar yethoumlou

Lehi S3ib tal9ani mba3d 9a3d Ta7t 7it taw na3tik enoumrou

L7ozn f9albi seken loujou2

T7arek nigga dawer joujou

Kamya wa7da tbadel Loujouh

Lb7ar lel chat ytarred moujou

Far7a n7arred overdose nfarret dho7k men fomi nedem 3la khroujou

Ro93a wDima f'nafs lbo93a Ken lbhim Era7a fi tabdil Sroujou

Mawjoud w Nlawjou

Sweba3 khochn w toul t3awjou

Kol we7ed fina 9a2ed fawjou

Telhina ftitrowet nrawjou

Wenti elli t9ouul w lfe3l mafamech zid lawj btorche


[Outro: Aveyro Ave]

Li 3andou may9oul fi rou7ou yaf3l may9oulch

Aaaa yaf3l may9oulch

Wa9telli yabda idawer fi jwentou t3aytlou maydourech

Aaaa t3aytlou maydourch

Maddourouch bih w khalliwh idawwr

Ndawwr essaf7a ndawwr e'jweneeeet

Eddenya eddour l'i7timel wered

Pussy niggazz eddalles fi twerkh

Be3thom inaykou w ndawer fi swerkh

Seddou bel wahra w khalliwni methawwr

هل اعجبك الموضوع :