القائمة الرئيسية

الصفحات

AVEYRO AVE MNNM Lyrics & Parole - LyricsTN

AVEYRO AVE MNNM [Intro]

Ki nkarréz n7arer wa9ti b jounta 7arra b zéyd slayét

9anounkom m7arréf ouh émassékh w lézmou yétsayé9

Solta tsallét 3lik lémsayéb , free my boy spoy sayeb , wé9a3 massouh dalsouh raddouh mzayéf , 7atta él 7adh hazzou 7attouh fi mi7adh fa bi 7aythou...


[Hook]

Ki nkarréz n7arer wa9ti b jounta 7arra b zéyd slayét

9anounkom m7arréf ouh émassékh w lézmou yétsayé9

Solta tsallét 3lik lémsayéb , free my boy spoy sayeb , wé9a3 massouh dalsouh raddouh mzayéf , 7atta él 7adh hazzou 7attouh fi mi7adh fa bi 7aythou


Spoy mchit w khallit rou7 e'loup , li i3ichou trap mamnou3 bich yamn3ou , béddam titdfin titrdim dawla b sabba tmid wdhin thid gwin wélli i3ichou trap mamnou3 bich yamn3ou , s3ib yamn3ou wélli i3ichou trap mamnou3 bich yamn3ou

Mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 yeah , t3ichou bléch himma w ihtimémétkom mathémna yeah , cha3b ma9mou3 7atta b 9ma3 mich bich yéfhémna yeah , mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 yeah


[Verse 1]

7atta él 7orréya mkattfa sa7bi 7atta él 7a9 kattéf

9oul Aveyro 9alha w yézzi sakkér él mou3a9éf

Ézhar iji m3aya 7kéya s3iba s3ib ken tsadéf , mridh ki zébbi mokhi khatéf, tasma3 3asba tkhayét nigga mich klém mlatéf

Élotf notlbou howa lwé7id élli jéwib, 7atta ki télifoun mafihéch sold , sorry zhari inik fennoum yétthéwib, inik fi soubet zhourtna tinfet , j3ayél tétmacha rchéwi ta7t étwéwil, tounes él kol tconsomi kol youm étay7ou wé7id nik lkol fél 7abs héz bitédéwil

Tjib brouva ijiwék 10 brayév, sayéb sala7 khalli zébbi nékmi rayédh, 3adi échéra3 yarja3 khayédh, sabeb énti mina barra edana nigga lina trap life, ey n3am trap life, l3ali ma3ana rabbi lé ma3andi 3léch khayéf, néss i9oullou élli bouliseya bizzay nés tayba, w 7atta él bouliseya tétkayéf


[Bridge]

3awn , bzay rikbétlou ki fir3awn , fi trap room dima mgawwén , wé9a3 kima howa noir et blanc maywali mlawén

Non9ob érkham 7atta min ghir ma ndawém , iddwém yon9ob érkham wéna non9ob érkham 7atta min ghir ma ndawém

Non9ob érkham 7atta min ghir ma ndawém paw !!


[Hook]

Ki nkarréz n7arer wa9ti b jounta 7arra b zéyd slayét

9anounkom m7arréf ouh émassékh w lézmou yétsayé9

Solta tsallét 3lik lémsayéb , free my boy spoy sayeb , wé9a3 massouh dalsouh raddouh mzayéf , 7atta él 7adh hazzou 7attouh fi mi7adh fa bi 7aythou


Spoy mchit w khallit rou7 e'loup , li i3ichou trap mamnou3 bich yamn3ou , béddam titdfin titrdim dawla b sabba tmid wdhin thid gwin wélli i3ichou trap mamnou3 bich yamn3ou , s3ib yamn3ou wélli i3ichou trap mamnou3 bich yamn3ou

Mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 yeah , t3ichou bléch himma w ihtimémétkom mathémna yeah , cha3b ma9mou3 7atta b 9ma3 mich bich yéfhémna yeah , mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 yeah


[Verse 2]

7yét khtar ama chbich ta7ki m3ahom houma khtarou i3adiwna , khallinékom khalliwna , 7atta bléch khotta tkhatiwna , ihézzou 3la bouset sigarou ibasiwna , médhébihom yédhiwna , , izidou fi 3marna yérziwna , , bétbi3itha 7yétna wéféya khalli i7ottouna fil manfa yénfiwna

Fil manfa , zatla , l9ina kén lémdharra tanfa3 , zatla , zatla , éddnéya lkolha 3adi n7otha fi kaffa , yeah wil kaffa lokhra fiha zatla , zatla , zatla , mokhtal fi dméghi barcha khbébil mkhabbla

Mat7éss b zébbi kén ki tog3d 3lih khatrou askhén méjjamra , zbibra ksibétha za3ka akbér mén 9al3a , zatla w pussy m7ajjém sal3a , mza9lém w gar3a, ey, li kharéj 9anoun ézatla n9ollou ya3ték nam 3la ha tal3a, li kharéj 9anoun ézatla n9ollou ya3ték nam 3la ha tal3a


[Bridge]

3awn , bzay rikbétlou ki fir3awn , fi trap room dima mgawwén , wé9a3 kima howa noir et blanc maywali mlawén

Non9ob érkham 7atta min ghir ma ndawém , iddwém yon9ob érkham wéna non9ob érkham 7atta min ghir ma ndawém

Non9ob érkham 7atta min ghir ma ndawém paw !!


[Hook]

Ki nkarréz n7arer wa9ti b jounta 7arra b zéyd slayét

9anounkom m7arréf ouh émassékh w lézmou yétsayé9

Solta tsallét 3lik lémsayéb , free my boy spoy sayeb , wé9a3 massouh dalsouh raddouh mzayéf , 7atta él 7adh hazzou 7attouh fi mi7adh fa bi 7aythou


Spoy mchit w khallit rou7 e'loup , li i3ichou trap mamnou3 bich yamn3ou , béddam titdfin titrdim dawla b sabba tmid wdhin thid gwin wélli i3ichou trap mamnou3 bich yamn3ou , s3ib yamn3ou wélli i3ichou trap mamnou3 bich yamn3ou

Mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 yeah , t3ichou bléch himma w ihtimémétkom mathémna yeah , cha3b ma9mou3 7atta b 9ma3 mich bich yéfhémna yeah , mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 , mamnou3 namna3 yeah


[Outro]

Namna3 mamnou3 , namna3 mamnou3

Namna3 mamnou3 namna3 mamnou3 , namna3 mamnou3 , namna3 mamnou3

Mich lézimni béb bich nodkhél l zok él mawdhou3 yeah , mich lézmik 9ma3 bich tifhém li écha3b ma9mou3

هل اعجبك الموضوع :