القائمة الرئيسية

الصفحات

NES TESTANA EMP1RE  Hareb men rou7i men 3a9li men madhi men nes t7asebni ala aghlati 3aber sabil no93ed ensen noghlet 3adi hareb menghadi wallah yezzini 

 Hareb men rou7i men 3a9li men madhi men nes t7asebni ala aghlati 3aber sabil no93ed ensen noghlet 3adi hareb menghadi wallah yezzini 

  

 Ala 7arf l chat testanna fi 7arra9 

 Nes t7eb trawa7 kletha l ghorba blech awra9 

 Na7na à la base makhlou9in lel aghlat lkolna mendekhel damna a7mer 7atta tbadlet el loughat 

 Theb ettir okhrej mel routine li enty fih 

 Rzon 3lik l bokhl tlawej chkoun ymotivik 

 Le menich njugui fik wella jit notific 

 Fibelna bled we9fa ama 3omrek yejri bik 

 Mezelet fama wjouh tadh7ek w maleha ghar9a 

 Nes testanna fi kelma nes marhouna fi war9a 

 Nest te3bet mel bayasse kol youm 9oum hseeb wa9teh bch youfa la3dheb tasma3 esmek wra l beb 

 Chofna nes fibelna dha3et rabi khla9 thneya 

 Stanna khbar yrod errou7 men bit l 3amaleya 

 Mezelna 3alem theleth chouf ness 3lech tet3arek 

 Labsouna 9aleb choufna lyoum 9odem l 3alem 

  

 Hareb men rou7i men 3a9li men madhi men nes t7asebni ala aghlati 3aber sabil no93ed ensen noghlet 3adi hareb menghadi wallah yezzini 

 Hareb men rou7i men 3a9li men madhi men nes t7asebni ala aghlati 3aber sabil no93ed ensen noghlet 3adi hareb menghadi wallah yezzini 

  

 Nes mel denya tgatt3et w nes t3adi fi w9ayet 

 Nes tmat3et w nes machefet chay 

 Hatta helmtek yehsdouk aleha 

 Nes testanna fi kelma twa9afha ala sa9eha 

 A3ref chkoun theb khater lkorh ywalli ydhor 

 Lyoum wa9t flouss fama chkoun 3taak 3mor 

 Nes testanna fel fraj flen rawa7 flen khraj 

 Nes t9ayed fel a7wel haw znee haw 7aj 

 7wem tebki dam wledha jebda sle7 

 S7i7 gholtou barcha nes testanna fel sme7 

 Na3ref alf 3abd ena khtart ban9ess kholta nes tharbek 3al machekel w nes tdezek lel ghalta 

 ❲?❳ mouch belha9 

 Nes mordhet bel we7da wa9tech l beb ydo9 

 Nes testanna fi nes okhra ma3andhech wa9t 

 Nes testanna fi 7okm mrankha t7eb 7a9ha 

  

 Hareb men rou7i men 3a9li men madhi men nes t7asebni ala aghlati 3aber sabil no93ed ensen noghlet 3adi hareb menghadi wallah yezzini 

 Hareb men rou7i men 3a9li men madhi men nes t7asebni ala aghlati 3aber sabil no93ed ensen noghlet 3adi hareb menghadi wallah yezzini 

  

 Hareb w manarja3ch 

 Rajel manetefja3ch 

 N7eb noufa houni w a7bebi yzourouni jarrabt l ghorba matenfa3ch 

 Kleem ghali tesma3 bleech ama ena no93ed manetensech 

 7keyet li sarou 3leya tchoufhom fi 3inaya ama manahkihech 

  

 Hareb men rou7i men 3a9li men madhi men nes t7asebni ala aghlati 3aber sabil no93ed ensen noghlet 3adi hareb menghadi wallah yezzini 

 Hareb men rou7i men 3a9li men madhi men nes t7asebni ala aghlati 3aber sabil no93ed ensen noghlet 3adi hareb menghadi wallah yezzini 

  

هل اعجبك الموضوع :