القائمة الرئيسية

الصفحات

A.L.A - Bottom Lyrics - LyricsTN

A.L.A - BottomBitch i came from the bottom

Dhahbi fou9i, fise9i red bottoms

Fèk essou9 w matnajamch t7arrem

I'm the dope w matnajamch t9aren

Ain't no joke w ken toghlet tettarem

Moch nestana fi tounes etkarrem

Niggas talkin' but i keep it calm

Eddenya te9ef nhar li netkallem

Nhar li netkallem, nhar li netkallem

I got swag t9oul habet men harlem

Blow the bag w majitech nfallem

Fuck this niggas la ne9ef la nsallem

I keep moving la ne9ef la nsallem

Ken 3addenya lmawa9ef t3allem

Manodhlomch ama n3ich fou9 edhalem

Menich sana3 w menich m3allem

Fi tafkiri 3alem w ntouchi fel 3alem

Wel money keep coming and i got no issue

Li y9ala9ni n7echou

Ma nekdhebch ama nrapi li n3ichou

I'm so ice w man7ebech faux bijoux

I'm so nice lin faneti yhijou

Tla3 l'price cuz i'm hot kima réchaud

N7eb el rolls man7ebech el peugeot

Na7tallou tounes lin menha taw nhejjou

I need my money my niggas my hundreds

Wel famille w s7abi wel fanet lkol

Hundreds o hundreds o hundreds

O hundreds o hundreds o hundreds

Ki t7eb ija toll

You need some bitchs w liquor

W farkha chetnikha w charika chetna7iw lghol

T3aned t3aned t3aned t3aned t3aned wensit li 9ablek 7sol


Na3ref li denya moch pain w na3ref el gain

W belli na7kilek chway

I put my name on a chain w this is insane

Ndhakrek li bdina men chay

Dealers w menech zbayn w menghir dwayn

B9adri fel rap w fel 7ay

N7awel bech no93ed the same w ngeri fel fame

S3ib louken toghlet you pay


Cuz i came from the bottom

Dhahbi fou9i, fise9i red bottoms

Fèk essou9 w matnajamch t7arrem

I'm the dope w matnajamch t9aren

Ain't no joke w ken toghlet tettarem

Moch nestana fi tounes etkarrem

Niggas talkin' but i keep it calm

Eddenya te9ef nhar li netkallem

Nhar li netkallem, nhar li netkallem

I got swag t9oul habet men harlem

Blow the bag w majitech nfallem

Fuck this niggas la ne9ef la nsallem

I keep moving la ne9ef la nsallem

Ken 3addenya lmawa9ef t3allem

Manodhlomch ama n3ich fou9 edhalem

Menich sana3 w menich m3allem

Fi tafkiri 3alem w ntouchi fel 3alem

Wel 3alem 9belni

Le moch ena li chikha thabbelni

3lech tetnoufe9 wenti t7eb tdhelni

T9oli fannek kesa7 ki t9abelni

Fuck tamthilek 3omrou ma ymathelni

Fuck ta3tilek 3omrou ma y3attelni

Fuck tanbirek 3omrou ma ybakhelni

Rabi li 3tani, dhre3i li ywakelni

Nafja3 l'ghwela w ntaya7 l'goala

W n7ot f 90 kif nchout (yeah)

3ar9i chertela w makhrajtech mel mella

W man3adi fi wa9ti masmout (yeah)

Chkounek ye 3ella enti scorek fel 2illa

W ltawa torbetli fi khyout (yeah)

Lemkhakh li kifi mawjoudin b 9ella

Ama matwa9afni ken el mout (yeah)


Na3ref li denya moch pain w na3ref el gain

W belli na7kilek chway

I put my name on a chain w this is insane

Ndhakrek li bdina men chay

Dealers w menech zbayn w menghir dwayn

B9adri fel rap w fel 7ay

N7awel bech no93ed the same w ngeri fel fame

S3ib louken toghlet you pay


Cuz i came from the bottom

Dhahbi fou9i, fise9i red bottoms

Fèk essou9 w matnajamch t7arrem

I'm the dope w matnajamch t9aren

Ain't no joke w ken toghlet tettarem

Moch nestana fi tounes etkarrem

Niggas talkin' but i keep it calm

Eddenya te9ef nhar li netkallem

Nhar li netkallem, nhar li netkallem

I got swag t9oul habet men harlem

Blow the bag w majitech nfallem

Fuck this niggas la ne9ef la nsallem

I keep moving la ne9ef la nsallem

Ken 3addenya lmawa9ef t3allem

Manodhlomch ama n3ich fou9 edhalem

Menich sana3 w menich m3allem

Fi tafkiri 3alem w ntouchi fel 3alem

هل اعجبك الموضوع :