القائمة الرئيسية

الصفحات

Samara ENA Lyrics & Parole - LyricsTN

Samara ENA Manich mignon

Maybadelnich mellion 

M3a denya homa gannion

pour la familllya 

Ey

Pour ça la familllya 

Chui la pour la familllya 

Chui la pour la familllya

Casquette f stansion

Camira tsawer l'action 

Sacoche poussion 

Bracage mafamch réunion

Pour la familllya

Tout ça pour la familllya 

Manich mignon

Maybadelnich mellion 

M3a denya homa gannion

Pour la familllya 

Pour ça pour la familllya 

Casquette f stansion

Camira tsawer l'action 

Sacoche poussion 

Bracage mafamch réunion

Pour la familllya

Tout ça pour la familllya 

Ken hkit o ena no manich mridh ey

Wahdi brit maw 3lamni barcha lhit ey 

Ou ken bkit 3ali 3maltou moch mchit ey

O ken bkit mat5amemch ena nsit ey

O bara nsit ey 

O bara bkit ey 

O bara ken ghadhetni m'en nesi kif hkit et 

Maw teblit ey 

Mchit leb3id ey 

Maw 5alouni wahdi nesker dhlem lbitt ey 

Hâta lil m3adi m3aya hkeya mchet 

Musique ou beat o mates2elni win nbet 

Ouraya khwet 

Ouraya 3bed mchet 

Ouraya nes matba3nich hâta Law ken te7chellk 

9alo win mate7sebch titrowet 

Titrowet mates2elni l chkon mchet 

Ta9simet 3echna lbared mch f chauffaget

Mafamch chkn yjiblk cadeauwet 

O ken 3arfouk Eli enti noté chy mayfotk 

Maw b dhre3ek mchet T3ebet ou jebtou 9outek 

O ken habyt thot m3aya base nfoutek 

Weli hkyt m3ah h9i9a ysanger soutek 

Manich mignon

Maybadelnich mellion 

M3a denya homa gannion

pour la familllya 

Ey

Pour ça la familllya 

Chui la pour la familllya 

Chui la pour la familllya

Casquette f stansion

Camira tsawer l'action 

Sacoche poussion 

Bracage mafamch réunion

Pour la familllya

Tout ça pour la familllya

Fama n9oulou 

Beli 3maltou feya bladkom Tawa ndourou 

Taswa dourou 

Naswa b5ourou 

Klaka boom be sikina ta7et el polo 

Chadin grounou 

Teliphoni incassable blech promo

Nhareb solo 

Manich ourou 

5ali y9oulou lkol wehed nechrih bsoumou 

Ou enti ey ey 

Madeym chy chy 

Ou taw Hay Hay 

Ma yo9tolni kartochhom 

Jwe3a f krouchhom 

Mathemch floshom 

Wa9et lhay lhay 

Tounes bay bay 

Mechi fly fly 

Nchof f dam3a f rmouchhom

Ekher darja f droujhom 

M'en galbi l b8ithom ena 

Chem5ali ma3tithom ey ey 

Chem5ali ma3tithom 

Safithom ena 

M'en galbi safithom 

F ti7a hazithom eyeyey

Barsha wji3a 5abithom eyeyey

Manich mignon

Maybadelnich mellion 

M3a denya homa gannion

pour la familllya 

Ey

Pour ça la familllya 

Chui la pour la familllya 

Chui la pour la familllya

Casquette f stansion

Camira tsawer l'action 

Sacoche poussion 

Bracage mafamch réunion

Pour la familllya

Tout ça pour la familllya

Manich mignon

Maybadelnich mellion 

M3a denya homa gannion

pour la familllya 

Ey

Pour ça la familllya 

Chui la pour la familllya 

Chui la pour la familllya

Casquette f stansion

Camira tsawer l'action 

Sacoche poussion 

Bracage mafamch réunion

Pour la familllya

Tout ça pour la familllya

Safi galbek tw tji eyy 

7050

Chy ghrib 

Ama tw bch ytir

5maj

هل اعجبك الموضوع :