القائمة الرئيسية

الصفحات

Si Lemhaf X @DABLDE - Ra Li Ra Lyrics & Parole | LyricsTN ya 3chiri chbik ?    3malt li 3lik   wel 7aasel 3ala allah      

3ala allah,  keeseb khaaser 7aawel ,  waasel 7aareb 


waassel la3alla....la3alla yji youm toudha7, jra li jra, raa7 li raa7,  ra li ra


------------------------------------------------------

ghattani al layl  , nessi li nseni w manneni


dhaya3 bin andedi  wena f3a9li khallouni 


wey, 

che9i wechle9i ya 7bebi ken el anananeya ,

gloubhom  anananeya 
wena ken dhelli mkhaawini ya ness  ! 

dhommini ena  nechki lelli ma ynem ellil  ma yneem ellil 


wena ken dhelli mkhaawini ya ness    

dhommini ena nechki lelli ma ynem ellil  ma yneem ellil 


------------------------------------------------------


ena gholli tgha, yema dho9t el wil  3omri w 3a9li ra7 , 3a9li ra7 


------------------------------------------------------


m3ana wsattar                        khtaar yejma3na lmechwar                                  


sallem 7aal wmajrah              ken lelleeh , lelleeeh 


nched r7aali wenjoub             b7our,s7aari wekhdhar  


rba7t m3ani w maghloub       ken lelleh , lelleeh 
yji youm toudha7, jra li jra, raa7 li raa7,  ra li ra


------------------------------------------------------


ltawa we7el fi zanga , 7yeti tet3adda fi ghamdha , welli cheed 3leya 7aja 9ollou yandah


ah, njib twali njib lbarka, 7aseb s7abi we7ed bel we7ed moch mkhalta ah, 


le ma 9rit 7seb el ghira, west el 3aks cheed erratteb fessira  3aaref 3andi thneya twila 

wena sabri taal wmelli sghar , ya 3chiri ena li ghaalet 7sebt erkhas m3a las7ab 


ya wili ena. yena


------------------------------------------------------


m3ana wsattar                        khtaar yejma3na lmechwar                                  


sallem 7aal wmajrah              ken lelleeh , lelleeeh 


nched r7aali wenjoub             b7our,s7aari wekhdhar  


rba7t m3ani w maghloub       ken lelleh , lelleeh 
yji youm toudha7, jra li jra, raa7 li raa7,  ra li ra

------------------------------------------------------
هل اعجبك الموضوع :