القائمة الرئيسية

الصفحات

ElGrandeToto - Haram (Pablo II) Lyrics & Paroles | LyricsTN

 

ElGrandeToto - Haram (Pablo II) 
 5 ans w'ana m'risqui, j'ai pas fait la fac

Zan9a me finance, pas l'état, kmiti / khsserti, fallait pas ouais


100K f'la kichta, m'bombi l'agenda

Khsserti budget f'coke et bar, Motherf*cker, fallait pas, ouais


Seum/ Cola-cola west l'capitale,

Puta vi-ser sans les bas, Motherf*cker, faut les barres, ouais


 Soldat BNJ, Bloc C, Solidad,

Zan9a me finance, pas l'état, Motherf*cker, faut les barres, ouais


Qu'des jeuens agressifs, koulchi ki blessi,

Chi kay bi3, chi kay grissi,


Hachichi fassi, seum west l'adhésif,

Ca vient d'la té-ci, rares sont ceux qui m'apprécient 


Qu'des jeuens agressifs, 

Men Casa l'Guercif 


Koulchi ki blessi,

Chi kay bi3, chi kay grissi,


Hachichi fassi, 

Seum west l'adhésif,


Ca vient d'la té-ci, rares sont ceux qui m'apprécient 


 Koulchi Baghi Dollar Bills


Chemise d'été

Bissap / Audi TT, 


Ta rassi m'kali b'cannabis,

Avanue Liberté, Fissa3, Koulchi pété


 Koulchi Baghi Dollar Bills


Chemise d'été,

Bissap / Audi TT, 


Ta rassi m'kali b'cannabis,

Avenue Liberté, Fissa3, Koulchi pété


7aram menkoum 7aram,

Foutouni, ta ra 3aych gha f’dalam


Dalam west men dalam,

Ghadi b'naddarat, tale3 fo9 haram,


Haram fo9 men haram,

F’3eyni lli bagha l’7oub ou l’gharam,


7aram menkoum 7aram,

Foutouni, ta ra 3aych gha f’dalami


Yeah,

sabotage b’alcool ou seum hollandais,


Yeah, yeah,

West la tess’ on t’nique ta mère sans Karaté


Qu’des jeunes aggressifs, men Casa l’Guercif


Koulchi ki blesse, chi kibi3, chi ki grissi,


Hachichi fassi, seum west l’adhésif,

 


Ça vient d’la té-ci, rares sont ceux qui m’apprécient,


Koulchi baghi dollar bills,


Chemise d’été, Bissap / AUDI TT


Ta rassi m’kali b’cannabis,


Avenue Liberté, fissa3 Koulchi pété


Koulchi baghi dollar bills,


Chemise d’été, Bissap / AUDI TT


Ta rassi m’kali b’cannabis,


Avenue Liberté, fissa3 Koulchi pété


Qu’des jeunes aggressifs, men Casa l’Guercif


Koulchi ki blesse, chi kibi3, chi ki grissi,


Hachichi fassi, seum west l’adhésif,


Ça vient d’la té-ci, rares sont ceux qui m’apprécient,


Qu’des jeunes aggressifs, men Casa l’Guercif


Koulchi ki blesse, chi kibi3, chi ki grissi,


Hachichi fassi, seum west l’adhésif,


Ça vient d’la té-ci, rares sont ceux qui m’apprécient,


 5 ans w'ana m'risqui, j'ai pas fait la fac

Zan9a me finance, pas l'état, kmiti / khsserti, fallait pas ouais


100K f'la kichta, m'bombi l'agenda

Khsserti budget f'coke et bar, Motherf*cker, fallait pas, ouais


 Seum/ Cola-cola west l'capitale,

Puta vi-ser sans les bas, Motherf*cker, faut les barres, ouais


Soldat BNJ, Bloc C, Solidad,

Zan9a me finance, pas l'état, Motherf*cker, faut les barres, ouais

هل اعجبك الموضوع :