القائمة الرئيسية

الصفحات

MOK SAIB - Marakish Normal | 2021 | ماراكيش نورمال lyrics & paroles

MOK SAIB - Marakish Normal | 2021 | ماراكيش نورمالRayhine Biha wyne wyne 

profilek faux koulchi fake 

Hayed el follow bye bye 

Mmmm London Casa Alger hakem 


La la la la la la la 

Ya Sayi c’est fini weliti tbeni bizzard

La la la la la la la 

Omri khalik b3id ya menek j’en ai marre 


La la la la la la la 

Ya Sayi c’est fini weliti tbeni bizzard

La la la la la la la 

Omri khalik b3id ya menek j’en ai marre 


Hello Hello Hello 

Ana wiyek maderna walou walou walou

Hada l’amour yana malou malou malou 

Ana khalest na3atiha solo molo molo


Skuuur skuuur


Hello Hello Hello 

Ana wiyek maderna walou walou walou

Hada l’amour yana malou malou malou 

Ana khalest na3atiha solo molo molo


Ya Marakich normal 

Ya marakich normal

Welitili kauchmare

Ya had a chira bizzard 


Ya Marakich normal 

Ya marakich normal

Welitili kauchmare

ya tefla houbek khatarVerse 2 

Rayhine biha wyne wyne 

profilek faux koulchi fake

Ma Yesahlek ghir el bye bye 

Ya mami fik mani hayer 


Rayhine biha wyne wyne 

profilek faux koulchi fake

Ma Yesahlek ghir el bye bye 

Ya mami fik mani hayer La la la la la la la 

Ya sayi batelt hassba rohek chkoun 

La la la la la la la 

Alger London Paris nensak a mi amor 

Alger casa Paris nensak a mi amor 


La la la la la la la 

Ya Sayi c’est fini weliti tbeni bizzard

La la la la la la la 

Omri khalik b3id ya menek j’en ai marre 


Hello Hello Hello 

Ana wiyek maderna walou walou walou

Hada l’amour yana malou malou malou 

Ana khalest na3atiha solo molo molo


Skuuur skuuur


Hello Hello Hello 

Ana wiyek maderna walou walou walou

Hada l’amour yana malou malou malou 

Ana khalest na3atiha solo molo molo


Ya Marakich normal 

Ya marakich normal

Welitili kauchmare

Ya had a chira bizzard 


Ya Marakich normal 

Ya marakich normal

Welitili kauchmare

ya tefla houbek khatar
هل اعجبك الموضوع :