القائمة الرئيسية

الصفحات

Vipa TOZZ Lyrics & Parole - LyricsTN

Vipa TOZZ La tkalmou la t'dour bih

La tfaltou la trattih

La twa9fou la t3addih

La tkafnou la twarrih

La tkalmou la t'dour bih


Toz fel kardhouna bel rzoz

Lkoz w'mawadhi3 mta3 kroz

Ozfer les choses 7atta mrawa7 bel ghroz

Sayeb 3lik ma tkawwarsh barsha m3a l'5boz


W'shfeydou l'zin kén 3ossek rzin?

W'shfeydet'ha l'denya fenya dog menha nafsin?

W'shfeydetou 3chiri l'zin kén 3ossek rzin?

W'shfeydettou 7dhourek kén ma jbedtesh mel racine?


Klewna bel bloff

Klém tbahbir, kima l'ON kima l'OFF

To5mémek dima mta3 dghoff

Farragh w'3abbi lougha 9fof

-------------------------------------------------------------

La tkalmou la t'dour bih

La tfaltou la trattih

La twa9fou la t3addih

La tkafnou la twarrih

La tkalmou la t'dour bih


La tkalmou la t'dour bih

La tfaltou la trattih

La twa9fou la t3addih

La tkafnou la twarrih

La tkalmou la t'dour bih


Step by step, haw jé si l'jadheb

Chbéb 9ad l'béb, ama Kolleb, kolleb

Néél l'a3jéb ya7sébou l'fosséd

Zina moush d'hina kléwek b'a3wina

Li fina mkaffina ma jra 3lina

Mezzelna mbalmbzinha m3a li chilou fina

7atet sweb3ou fi 3inih wi9oul 3awrinna

Dh3af ellouta (Shbéhom?)

Jmou3 mgayla ta7t l'Touta

Tbarbesh fi 3in 7outa

Yetdaldlou ki s7an l'gouta

Abrek melli kleh l'wa7ch b3id ki ta7t l'kouta

Abrek melli sma3 l'son hbel fi mo55ou sauta

Hey Puta! Ttol tnik shouta

Kallem 7ammas (?...............)

Fi tounes 3chiri l'fou9 wellouta

Men 7oumet Sicilia lel wled fel Minnesota


La tkalmou la t'dour bih

La tfaltou la tratih

La twa9fou la t3addih

La tkafnou la twarrih

La tkalmou la t'dour bih


Toz fel kardhouna bel rzoz

Lkoz w'mawadhi3 mta3 kroz

Ozfer les choses 7atta mrawa7 bel ghroz

Sayeb 3lik ma tkawwarsh barsha m3a l'5boz


Ozfer les choses-

هل اعجبك الموضوع :