القائمة الرئيسية

الصفحات

Stou - Wahda x2 men 4adret Ibera7 Itawa net3afa

5ayef men 8odwa we9f 3el 7afa

nemchi bl 5atwa bakther idhafa

hereb mel 3adwa jina fi sdafa

ta3ref stou w mata3rf mostafa

soufrina barcha es2el el fafa

wedhnina tarcha 5edma bendhafa

free l7ouma w dima hamdoulh cv

layamet msaker talifouni

jbet rou7i man7ebekch tloumni

7abs dar w men7bkch tzourni

mouch lelb3i w 4ali ken tsoumni

n9osou dhre3i ken nhar y5ouni

sa3at mawe9f t5alik

t3yt Ilkalb ya sidi

t3bt barcha wma7abitch na7ki

medho3f 9owa w hay Iouji3a te7ki

t3ab l5edma rjà3li 3ala sa7ti

wselt dhaya3t 3ebed t5amem fi masla7ti

weli fet kolou 93ed klem

4odwa chmisa lyoum msa7ba

nestad3ak nâ3mlou kisen

ansa Imadhi m3aya w 3ich la7dha

(w 3ich la7dha )


wahda wahda nemchiw lel bar nzidou

denya 9a7ba wrajl 3ibou jibou

9oli win eso7ba fe cheda Ikol y4ibou

ki twit saf7a li4lot m3aya nsitou


wahda wahda nemchiw lel bar nzidou

denya 9a7ba wrajl 3ibou jibou

9oli win eso7ba fe cheda Ikol y4ibou

ki twit saf7a li4lot m3aya nsitou


kolou klem

ki t7ebni warini mata7kich

t7el m3ak lma3den yben

w ena rasi Ifou9 7ata ma3andich

aaahhh

mestad3i fi nhari le manjich

Me w mela7 mche 5sara

Nes ma benech feha Ibehi ma3lich

w enti li saber ama tal 3dhebek

9alel w dalel fi nesek

to5mem w chi5a tekelk chbebek

sta7fdh 3l3 omk w 3abili jyebek

chera3 lkolou klem

mafamech thi9a

mafamech sa7eb

kenek 3al 7abes kadheb

ken ta3ref lem5obi

kol we7ed chitanou

w asma3 ch9alou

Barcha 3bed fi 3ini s4arou

na3ref barcha feya 7arou

5anou lamena w 3laya darou

7kew feya wled 7ram

9alou flousi kol 7ram

w 9alou 7agar

9alou mezhar

la3bou bel 7jer dyarhom belar

( dyarhom belar )

na3mel fi hedha kol 3ala 5atri

w 5atr s7abi w 5atr e dar

me5ou fi 5atri.

n5amem fi lmadri

nfara7 Ipadri weldek star

w na3ref 7ram

(na3ref 7ram )

alah 4aleb ama na3mel fi 4ram

(na3mel fi 4ram )


wahda wahda nemchiw lel bar nzidou

denya 9a7ba wrajl 3ibou jibou

9oli win eso7ba fe cheda Ikol y4ibou

ki twit saf7a li4lot m3aya nsitou


wahda wahda nemchiw lel bar nzidou

denya 9a7ba wrajl 3ibou jibou

9oli win eso7ba fe cheda Ikol y4ibou

ki twit saf7a li4lot m3aya nsitou
هل اعجبك الموضوع :