القائمة الرئيسية

الصفحات

AVEYRO AVE STAMINA Lyrics & Parole - LyricsTN

AVEYRO AVE STAMINAAVEYRO MUSIC, AVEYRO MUSIC, YAVEYRO WAYA ![Chorus]

MEZELT N9AWEM MEZELT NZID FASERET ES3IB MEZELT N9AWEM

S3IT 3LA SE3A S3IDA W MEZELT N9AWEM

FI RASIDI 100 MSIBA W MEZELT N9AWEM MEZELT N9AWEM

NEFREZ F 7OLOL W MEZELT N7AWEL (MEZELT NHAWEL)

HONI (HONI) KEN ETEFHET LI YETHAWEL (KEN TEFAH)

W ENA HANI NEBNI F JOMAL AMA MENICH MO9AWEL (YA !)

MEZELT NZID FASERET S3IB MEZELT N9AWEM (MEZELT N9AWEM)


[Verse 1]

7ALIYAN MAWJODIN FEL 5ATEM

CHIRA T9OLI EFFORT BECH T5ALI BLASA

W CHIRA METCHAWKIN LEL HAL9A 9ADMA

W FI CHAPITRE W MAFAMECH HAL9A O5RA (FIVE FIVE)

I5AMSA DAMN SQUADI ZADMA (YA!)

3ORSA MEN 3ROS EL FA5 W FO5RA

NFA8EM KI NCHOF DME8ETHOM 3ADMA

THOD L5ITABET F 7THOB 7AJRA FEHMET CHENHEB BETHABET (HAJRA)

CHA3EL W CHA3LIK F FLEN CHEKSEB (CHA3EL)

TA3MEL KIFO W THEB TBOL FI MI7ATH THHAB (BLA3!)

MEN WEJBEK BECH TEHMED RABI

EDAHER Y3AKEL AMA TEHMEL 3ADI

MEL MAFROTH TEMCHI TARTE7 KI THES BET3AB

KI THEB MEYHES BIK HAD

TETWAHECH LWE7DA W MA3ADECH HACHTEK B7AD (YA AVEYRO!)

W KI LAWJO 3LIK L9AWEK MEKECH F SA7NEK (MEKECH F SA7NEK)

MEKECH F SA7FTEK HEYEM TEDAHMEK TMAHMAH HEREB METOHMA (YEAH!)

TFIK ELI NIFE9 MEHNA, FTILA LEHBA

3ID W MAFAMECH MAHBA (YAWA!)

MOHEMA MECH SEHLA MEHLA

MENICH BECH NETRAJA3 HNE (BLA3) MAHMA YSIR (YEAH!)

TATH7EK LEDENYA, TATH7EKLEL MECH FI SUR

BIL 7EKMA TET7AKEM FIL MASIR (YEAH!)

MASIR MECH WATHA7 MASIR NE9ES TMASTIR (NE9ES TMASTIR)

FAMA FUITE TA9TIR (FAMA) , 7OT LKOL FILKOL TA9MIR

9ASAN TSANSIR, EL 3ADWA FI MAR7ALET ETA2THIR

FEL IBDE3 YE9A3 TABTHIR (YEAH!)

W HATA TABSIMA WALET BETA9SIT (2108)

KOLNA 3ANEDNA MONGELA

AMA MA3ADNECH NAFES ETAW9IT (KOLNA)

MA3ANEDNECH NAFES EL FEKER

MA3ANDI 3LEH NETNAKER GRAM NIFE9 LE

AVEYRO FI FORMA 7ATHERET I4


[Chorus]

MEZELT N9AWEM MEZELT NZID FASERET ES3IB MEZELT N9AWEM

S3IT 3LA SE3A S3IDA W MEZELT N9AWEM

FI RASIDI 100 MSIBA W MEZELT N9AWEM MEZELT N9AWEM

NEFREZ F 7OLOL W MEZELT N7AWEL (MEZELT NHAWEL)

HONI (HONI) KEN ETEFHET LI YETHAWEL (KEN TEFAH)

W ENA HANI NEBNI F JOMAL AMA MENICH MO9AWEL (YA !)

MEZELT NZID FASERET S3IB MEZELT N9AWEM (MEZELT N9AWEM)


[Outro]

MEZELT N9AWEM MEZELT NZID FASERET ES3IB MEZELT N9AWEM

S3IT 3LA SE3A S3IDA W MEZELT N9AWEM (YEAH! YEAH!)

FI RASIDI 100 MSIBA W MEZELT N9AWEM MEZELT N9AWEM

MEZELT N9AWEM EY N9AWEM EY N9AWEM EY

AVEYROOO

KEN TEFAH LTEFEHETO YA3MEL 9AWE9 (KEN TEFAH LTEFEHETO YA3MEL 9AWE9)

5EDMA BKIFI FEELINGS DMO3 EHSES M7AWAK (5EDMA BKIFI FEELINGS DMO3 EHSES M7AWAK)

MEZELT N9AWEM EY N9AWEM EY N9AWEM EY 

هل اعجبك الموضوع :