القائمة الرئيسية

الصفحات

AVEYRO AVE Infection 3 Lyrics & Parole - LyricsTN

AVEYRO AVE Infection 3
[ Intro]

Scenario eddenya kétib bidi wéna wini rani dima ghadi win

Win bich tal9a l3adwa chay maféhmouhéch la3béd l3adyin

N7éb oumouri éndewi nigga ltawa rani nlawéj 3la zahri fin

Scenario lél marra éthéltha 3attawéli infection 3


[Hook]

Kén 7yétik fi khtar as2él elli khsar khtarou

Tach9a w téklit w ta3bék matdhou9éch thimarou

7atta ettecha tji tetbachter kisigarou

Mich ena nmathel ena ketib éscenario


El 3adwa t3awed éscenario , w ntouma 7chitou fih w mathaltou Nigga winek enti kelli kammem idou lekin ama

Khyéli tbadél 3léya ma39altou, rap échéra3 fad méchéra3 stad3itou jibtou l dari bayatou

Zidtou 7slotou chay ma7asslatou , el 3adwa t3awed éscenario


[Verse 1]

Mich éna nmathél kétib ena éscenario nontej fi afkar , trap 3abr él 2a9mar , lkolha ta7chi fih tchout w ma7asslou kén dharbét sétta amtar, illuminati 3in tgoud fil 3além khoudha b 3ayén él i3tibar, dényétkom bsélit zid msayéb zédit nsob risélit énti7ar

W énti 7or kén ét7éb étaychha , wala , ta3mél biha kwatrou

Ama kén t7allék béb él 3arch , 7awél , matdhaya3ch mfét7ou , matféhimtch m3a éddnéya 7abbit nit3aréf 3al mout w mét7améss nitwanés bidhalma w nitjéwiz li néwi ikaréz niktéb fi scenario wénti li tit9ammés

Wénti tit9amés éddawér, tichhéd chhédit zouz w za3ma mzawér

Ahra mét bi3a dhahra séddou bil wahra w khalliwni mithawwér

Mwa7él mich min tawa , dowa , infection 9owwa , wil mabda2 howa howa , 7ad maw dhamén ghodwa iji l yéddi malyoun 3adi kén youfa tawa tawa

Ena kétib éscenario wénti raw béssif 3lik lézmik tmathél eyh , fi 3ahd él ghafla nssé ki kén moughaffél , 7atta l tawwa mézél moughaffél , eyh bitches yétbé3ou échtar laffa , téddaffa , t7éb tdhou9ou t7éb tétghadha, baby, fahmék th9il ama fi loumour lokhra dhahér 3andék barcha khiffa

Ma3andich garde de corps ama lkolha 3léya t3éss ki radarat , 7assit 3omri bich youfa w bich yétsakkér ki 7assit bésakarat , kétib sinaryou w énti tji ta7t él mizéb ki tohréb mél 9atarat , fissa3 oltob l'au secour trap school let's go ztoul w moukhadarat ))


[Hook]

Kén 7yétik fi khtar as2él elli khsar khtarou

Tach9a w téklit w ta3bék matdhou9éch thimarou

7atta ettecha tji tetbachter kisigarou

Mich ena nmathel ena ketib éscenario


El 3adwa t3awed éscenario , w ntouma 7chitou fih w mathaltou Nigga winek enti kelli kammem idou lekin ama

Khyéli tbadél 3léya ma39altou, rap échéra3 fad méchéra3 stad3itou jibtou l dari bayatou

Zidtou 7slotou chay ma7asslatou , el 3adwa t3awed éscenario


[Verse 2]

Khatini étamthil ikhtisasi scenario

Nitsahwék kima Super Mario

Infection infection infection ktiba gajouét fi chario , ménich mwékib 3asri 3asry mwékbni w min mana3ser mokhi , eyh w min ghir mana3ser mokhi nikteb fi ktiba ghriba dra kifeh

Mich bich nechri ama just n7éb na3rf ét7in tbi3ou fih él kilou 3la 9addéh ,, syabni ménkom w bi3éthom ménha akhtani médy pussy ki n7ot rassi nbét ba7dhéh , aveyro mridh w trap dweh , nhar fadhi chghol , w nhar ménich léhi bikom léhi 3andi barcha méhém , nfarragh ki tjibli lilhém

Yeah pussy 9bal mannikou nmastrou , botti mich khadém badni ama mokhi emmasklou , yeah , to7 la3sa fil 3ajla énna7iha n7otha fi ja3bék w min ghir manrakéz nta3bék yeah , to7t la3sa fil 3ajla w mézélna nbasklou

Ésslé3 lémnayka lkol t7ébni t9addanri ama ma yakrhani kén lémnayék w khouh , kén lémnayék w khouh

Bkridi 3omrék li bé3ouh, ouh , 3douna jibou khan ndézzouh fih, 3douna jibou khan nméssouh , yétrakék jibou khan nrokkouh fih, 7atta systemkom énikouh eyh

System ika3lés izog , t7éb ta3réf méh win isobb , eyh méh win isob , 9anounkom iji bich yaf3él ya3mi itob (Free Spoy!) ki t7éb ta7ki toul féllob , ktébt trap yét7at fi ktob , trapi s3ib w zéd s3ob , bzébi nséd n9ob , w zahri nharou 9rob


[Hook]

Kén 7yétik fi khtar as2él elli khsar khtarou

Tach9a w téklit w ta3bék matdhou9éch thimarou

7atta ettecha tji tetbachter kisigarou

Mich ena nmathel ena ketib éscenario


El 3adwa t3awed éscenario , w ntouma 7chitou fih w mathaltou Nigga winek enti kelli kammem idou lekin ama

Khyéli tbadél 3léya ma39altou, rap échéra3 fad méchéra3 stad3itou jibtou l dari bayatou

Zidtou 7slotou chay ma7asslatou , el 3adwa t3awed éscenario


[Outro]

Free Spoy!

(Vocalizing: Ya Aveyro...)

Infection 3!

هل اعجبك الموضوع :