القائمة الرئيسية

الصفحات

A.L.A - Taw Netsaref Lyrics & Parole - LyricsTN

A.L.A - Taw NetsarefYeah

Taw netsaref

Yeah

Mahdi Machfar on the beat

Khallewni wahdi f wa9t chedda

Nsewli chedda 3morha ma tdoum

Naaref ly n3ishou f wa9t l medda

Naaref ly kol shay raw aandou soum

Taw netsaref, Taw netsaref

Taw nestambet 7ally wahdy taw netsaref

Ghodwa raby yfarej, Taw tet7arek

W tdhakarny ken nhar ly ytih e sarf

Wahdy taw netsaref, Taw netsaref

Taw nestambet 7ally wahdy taw netsaref

Ghodwa raby yfarej, Taw tet7arek

W tdhakarny ken nhar ly ytih e sarf

Wahdy taw netsaref, Wahdy nfodh moshkelty

Wa9t ytih e sarf nshouf trapy nshouf 3ayelty

Ba7thy ma tbadalsh maaya s7aby wled mekelty

Bekhlef sa7ty ma naammalsh style erapy styly aandy

Bid raby moush bidek enty yjina le9samm

Aanna lemkhakh fy ydina le9lam

Kberna fel fakh teblina bel fann

Nmotivy ennes ma nsarbish zmam

Be9y tokhmem ma wallitesh bdan

Nheb n3ish peace ma nkhafesh m damm

Ma nkhafesh mel mout w ekherty fy kfann

Ghodwa shedda tfout w jor7y yetlamm

Nsabba9 ken l khir belly bsh ysir promise i will never fall

Ksibty 9alby kbir aandy mokh ytir shera3 melly 3omry four

Sheda aamorha 9sir nharet elly n7ir naaref elly raby l fou9

Tokhmem assatir aandy ego khtir nheb nsalla7 e defaut

Mkammel fel mashy w nezreb khotwty

Fy mokhy vision aala ghodwty

My definition aandy 9odwty

My competition aandy khedmty

Fy tri9y wahj w aandy 7elemty

Fy rass e nahj w aandy kelmty

Lé ma nbalfatsh w aady ken btit

Ky yjy l 3tash nkhadem kebdty

Khallewny wahdy f wa9t e chedda

Nsew elly chedda 3morha ma tdoum

Naaref ly n3ishou f wa9t l medda

Naaref ly kol shay raw aandou soum

Taw netsaref, Taw netsaref

Taw nestambet 7ally wahdy taw netsaref

Ghodwa raby yfarej, Taw tet7arek

W tdhakarny ken nhar ly ytih e sarf

Wahdy taw netsaref, Taw netsaref

Taw nestambet 7ally wahdy taw netsaref

Ghodwa raby yfarej, Taw tet7arek

W tdhakarny ken nhar ly ytih e sarf

Nkasser rassy kif andedy, 7rouky nbet e lil ndedy

Wahdy nal9a 7all l hyety w lezem ma nansesh khwety

Ma aammaltesh aala bledy njib fy 9outy b ijtihédy

Nkharrej 7ekma baaed skety w nkharej lakma kif twety

Fassakh, I get the juice bazza3

Nemshy w ma stanitesh dazza

Nmout w ma n9oleksh tmazza

Lkolha theb tesra9 l faza

Tokhmemy dope NASA

I got my shows f Paris w i got my bros f Casa

N3ishou ken rjel 3ra9 flouss 7lel nes lkol ndirou l 3a9a

Naaref kol shay dima aandou soum kol haja aand'ha 7a9ha

Aandy 9alb hay ken e denya tdour da3wet ommy nest7a9ha

Nor9ed ken shwaya ma nhebesh e noum w fama raby yaaty e ta9a

Khallewny wahdy f wa9t e chedda

Nsew elly chedda 3morha ma tdoum

Naaref ly n3ishou f wa9t l medda

Naaref ly kol shay raw aandou soum

Taw netsaref, Taw netsaref

Taw nestambet 7ally wahdy taw netsaref

Ghodwa raby yfarej, Taw tet7arek

W tdhakarny ken nhar ly ytih e sarf

Wahdy taw netsaref, Taw netsaref

Taw nestambet 7ally wahdy taw netsaref

Ghodwa raby yfarej, Taw tet7arek

W tdhakarny ken nhar ly ytih e sarf

Wahdy taw netsaref, Taw netsaref

Taw nestambet 7ally wahdy taw netsaref

Ghodwa raby yfarej, Taw tet7arek

W tdhakarny ken nhar ly ytih e sarf

Wahdy taw netsaref

هل اعجبك الموضوع :